Förvaltningen för Services uppdrag

Förvaltningen för Service i Kungsbacka kommun ska utveckla och leverera tjänster med hög servicegrad till nytta för övriga förvaltningar och för kommunen som helhet.

Förvaltningen ansvarar för kommunens lokalförsörjning med uppdrag att bygga, förvalta och hyra ut lokaler till kommunens samtliga verksamheter. Förvaltningen ansvarar också för lokalvård i kommunens lokaler och måltidsverksamhet i förskolor, skolor och boenden.

I förvaltningens ansvar ingår även att leverera tjänster utifrån flera samordningsperspektiv och ansvarar för kommunens kundcenter, den interna supportfunktionen Service direkt, drift- och support inom IT-området, rådgivningstjänster, fordonshantering, personalförsörjning samt kommunens inköpsfunktion.

Rekryteringscenter

Kungsbacka kommuns rekryteringscenter leder och driver samtliga chefs- och specialistrekryteringar men vi är också en partner till alla våra systerförvaltningar. Partnerskapet innebär att vi kan arbeta proaktivt för att möta deras utmaningar och behov, samtidigt som vi utmanar rådande mönster och traditioner. Vi är en partner i deras kompetensförsörjningsarbete och i kommunens arbete med Employer branding.

Rekryteringscenter arbetar med kompetensbaserad rekrytering och har noga tagit fram processer, rutiner och stödmaterial för att säkerställa en säker och tydlig rekrytering.

Syfte med uppdraget

Förtroendet för Rekryteringscenter bygger på nöjdheten hos våra partners. Det är av stor vikt att förvaltningarna vi stöttar upplever att Rekryteringscenter utvecklar, utmanar och stöttar genom hög kvalitet som är till nytta. Därför vill vi undersöka fler sätt att än mer kunna arbeta kvalitativt, rättssäkert och proaktivt.

Vad vi behöver hjälp med

Utifrån studenternas intresse, kunskap och inritning kan examensarbetet skapas. De områden som vi främst tänker är:

 • Bedömningscase. Vi vet enligt forskning att simuleringsövningar/case/arbetsprover ger högre validitet än utbildning och antal års erfarenhet. Därför vill vi utöka våra simuleringsövningar och case till en mer stringent hantering med tydlig bedömning och tydliga bedömningskriterier. (Psykologistudent)
 • Rekryteringsprocessen. Utifrån given process analysera fallgropar, brister och utvecklingspotential. Komma med förbättringsförslag. Stegen i processen ”Hanterar Rekrytering” är i korthet: Förbereda, utannonsera, genomföra intervju och tester, referenstagning, facklig samverkan, arkivering etc. Här kan du som student välja hela eller delar av processen. (Personalvetare, Ekonomer, studie- och yrkesvägledare)
 • Attraktivitet som arbetsgivare. Utifrån olika perspektiv i rekryteringscenter arbetssätt och förhållningssätt belysa attraktiviteten. Du som student förväntas komma med förbättringsförslag. Det kan vara utifrån Arbetsrätten i allmänhet och diskrimineringsgrunder i synnerhet. Marknadsföring och Employer Branding samt normkritiskt förhållningsätt. (Personalvetare, juridikstuderande, ekonomer, genusvetare etc)

Avgränsning, upplägg och omfattning diskuteras med representant från rekryteringscenter.

Kompetens hos den som är intresserad

Personlig lämplighet och intresse är avgörande. Examensarbetet kan formas utifrån studentens utbildningsbakgrund.

Praktiskt

 • Uppdraget kan genomföras enskilt eller i grupp
 • Uppstart sker efter överenskommelse
 • Omfattning av uppdraget motsvarar kurs i utbildningsplanen.
 • Arbetet kan ske på distans eller på plats i centrala Kungsbacka.
 • Upplägg utformas utifrån behov i dialog med handledare.
 • Utsedd handledare på arbetsplatsen
 • Experthjälp med korrekturläsning finns att tillgå
 • Redovisning av examensarbetet på plats

 

Har du frågor som rör examensarbetet kontakta:

Christian Carlund
Enhetschef Rekryteringscenter
Mail: christian.carlund@kungsbacka.se
Telefon: 0300-834244


Logga in och skicka intresseanmälan

Tillbaka till lediga jobb