Förvaltningen för Services uppdrag

Förvaltningen för Service i Kungsbacka kommun ska utveckla och leverera tjänster med hög servicegrad till nytta för övriga förvaltningar och för kommunen som helhet.

 

Förvaltningen ansvarar för kommunens lokalförsörjning med uppdrag att bygga, förvalta och hyra ut lokaler till kommunens samtliga verksamheter. Förvaltningen ansvarar också för lokalvård i kommunens lokaler och måltidsverksamhet i förskolor, skolor och boenden.

 

I förvaltningens ansvar ingår även att leverera tjänster utifrån flera samordningsperspektiv och ansvarar för kommunens kundcenter, den interna supportfunktionen Service direkt, drift- och support inom IT-området, rådgivningstjänster, fordonshantering, personalförsörjning samt kommunens inköpsfunktion.

 

Förvaltningen för Service ska utveckla och leverera tjänster genom ett partnerskap med övriga förvaltningar. Det innebär att Service ska agera proaktivt, arbeta utifrån övriga förvaltningars mål och ha tät dialog tillsammans.

 

Syfte med uppdraget

Förtroendet för förvaltningen för Service bygger på nöjdheten hos våra partners. Det är av vikt att förvaltningarna vi stöttar upplever att Service utvecklar och levererar tjänster med hög servicegrad som är till nytta. Upplevelsen ser vi handlar om olika delar men framförallt om vi möter våra partners direkta behov (leverans) samt om vi omhändertar/möter behovet på ett bra sätt (bemötande).  Genom att vara intresserade av att förstå och vara följsamma utifrån våra partners upplevelser och behov kan vi förbättra våra leveranser. Därför vill vi undersöka sätt som förvaltningen och dess verksamheter kan följa upp våra partners upplevelse av Service leverans och processer.

 

Vad vi behöver hjälp med

Redan idag följer Service upp leverans och bemötande på ett kvalitativt sätt genom partnerdialoger med förvaltningarna. Detta genomförs systematiskt med tre dialoger per år och förvaltning. Förvaltningsledningen inom Service och respektive förvaltning är representerade i dialogerna. Partnerdialogerna har införts under 2020.

 

Vi ser dock att denna uppföljning behöver kompletteras med annan/andra undersökningsmetod/-er. Konkret innebär uppdraget att:

  • Identifiera vilka parametrar som är relevanta att undersöka. En del av detta handlar om omvärldsbevakning (inom både offentlig och privat sektor) för att inspireras av hur andra organisationer gör.
  • Ta fram undersökningsmetod/-er som kan användas generellt för Service alternativt ta fram metod/-er som kan användas inom respektive verksamhet utifrån identifierade parametrar. Även här är omvärldsbevakning (inom både offentlig och privat sektor) önskvärt för att inspireras av hur andra organisationer gör.
  • Ge förslag på hur undersökningarna ska genomföras, omhändertas samt följas upp och återkopplas till övriga förvaltningar

 

Avgränsningen: uppdraget omfattar inte genomförande av undersökning.

 

Kompetens hos den som är intresserad

Personlig lämplighet och intresse är avgörande. Kompetens inom offentlig förvaltning, undersökningsmetodik och kundrelationer underlättar för genomförandet. 

Praktiskt

  • Uppdraget kan genomföras enskilt eller i grupp
  • Uppstart sker i dialog.. Omfattning av uppdraget motsvarar kurs i utbildningsplanen.
  • Arbetet kan ske på distans eller på plats i centrala Kungsbacka. Besök i verksamheterna bedöms gynna arbetet. Upplägg utformas utifrån behov i dialog med handledare.
  • Utsedd handledare

 

Har du frågor som rör examensarbetet kontakta;

Olivera Vujatovic

Mail: olivera.vujatovic@kungsbacka.se

Telefon: 0300-834204

 

Vi vill ha din ansökan senast den 28 februari.


Logga in och skicka intresseanmälan

Tillbaka till lediga jobb