Välkommen att göra examensarbete inom kommunal trafikplanering i Kungsbacka kommun!

Kungsbacka är en dynamisk kommun där både människor och företag växer. På förvaltningen för Teknik arbetar 210 medarbetare med att planera, underhålla och bygga ut infrastruktur i hela kommunen. Vi ansvarar för bland annat gator och gatubelysning, färdtjänst, gång- och cykelvägar, allmänna platser och parker, dricksvatten och avloppsrening, sophämtning och återvinning samt det kommunala bredbandsnätet.

Enheten Planering Trafik & Utemiljö ansvarar för planeringen och utveckling av gator, gång- och cykelvägar där kommunen är väghållare samt av allmän plats som parker och torg där kommunen är huvudman. Enheten stödjer även kommunens samhällsplaneringsprocess.

Inom enheten har vi positiva erfarenheter av att samarbeta med studenter i examensarbeten och med praktikanter. Studenter är välkomna att ge förslag på examensarbeten att utföra i samarbete med oss. Nedan ges några exempel på områden där det finns möjligheter att göra examensarbeten. Naturligtvis välkomnas även förslag utanför exemplen som anges här. Sänd gärna in kortfattade beskrivningar för vidare dialog och en bedömning av möjligheterna till ett samarbete och handledning för examensarbetet.

 

Fördelningen av gaturummet

I ett halvt sekel har gående och cyklister fått stryka på foten när bilisterna har tagit över staden. För att bygga framtidens samhälle krävs en hållbar revolution. Oavsett om drömmen om självkörande och klimatneutrala bilar blir sann är utrymmet begränsat. Därför måste framtidens hållbara städer sätta de yteffektiva trafikanterna i första rummet.

En studie av hur gaturummet fördelas mellan de olika trafikanterna i dag kan ge en insikt om vad som måste förändras. Ett examensarbete som kombinerar litteraturstudier, en lokal analys och en jämförelse med andra städer skulle vara av intresse långt utanför Kungsbackas gränser. Kanske besvarar studien även frågan om hur framtidens samhällsplanerare bör prioritera.

 

Släpp fram cykeln – en studie av hur tvåhjulingarna kan konkurrera med bilen

Bilen blev 1900-talets stora statussymbol och de visionära arkitekterna ritade ett betongsamhälle med enorma ytor mellan kvarteren. Men Le Corbusiers satellitstäder har kraschat och en ny doktrin måste ta vid. I det hållbara samhällets skola kommer cyklismen att spela en avgörande roll.

Drivande faktor för att fler ska välja cykeln i vardagen är framkomlighet och trygghet. Hur kan de aspekterna förbättras när cykelnätet utvecklas? Ett examensarbete med fokus på hur olika typer av passager och överfarter påverkar cyklisternas möjligheter att smidigt ta sig fram genom staden kan vara en pusselbit i att förstå hur cykeln kan bli ett mer attraktivt transportmedel.

 

Trygghet eller säkerhet – vad är viktigast när vi måste välja?

Säkerheten först var länge en given paroll inom trafikplaneringen. Men när den moderna gatumiljön formas tar även trygghetsaspekten stor plats. Vilken faktor väger tyngst? Hur påverkar tryggheten säkerhet och vice versa?

Med en begränsad budget tvingas många trafikplanerare att balansera mellan säkerhet och trygghet. Ett examensarbete inom området kan bidra till en ökad förståelse kring två av samhällsplaneringens viktigaste aspekter. Genom att kombinera kunskapen från forskningen med en analys av nuläget kan en studie visa på bristerna i dagens samhällsplanering. Och kanske peka ut riktningen för om säkerheten eller tryggheten ska få mer fokus i framtiden.

 

Vägen över vägen – en studie av samspelet mellan gående och bilister

Att gångpassager är säkrare än övergångsställen är en vedertagen sanning, en sanning som även har präglat utformning av gatumiljön i Kungsbacka kommun. Men kan det vara en myt baserad på gammal statistik?

En studie av hur trafikanterna samspelar vid olika typer av gångpassager och överställen kan bidra till att utröna hur gående kan skyddas på bästa sätt i framtiden. Vad är säkrast, tryggast och framkomligast? Det finns många olika ingångar för ett examensarbete inom det här omtalade men underutforskade området.

 

Tidsperiod

Examensarbetet är öppet för 1–2 studenter att genomföra under våren 2021.

 

Är du intresserad?

Roligt! Välkommen med din ansökan senast den 1 dec 2020.

 

Vid frågor kontakta enhetschef Åsa Dykes;

Mail: asa.dykes@kungsbacka.se

Tel: 0300-834721

 

 

 


Logga in och skicka intresseanmälan

Tillbaka till lediga jobb